Vedtægter

Hvalsø Skytteforenings vedtægter§ 1


Foreningens navn er Hvalsø Skytteforening 17-333, stiftet den 1. august 1869, hjemsted Hvalsø i Lejre kommune.§ 2


Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.§ 3


Foreningen er tilsluttet DGI Midt og Vestsjælland og dermed undergivet DGI Midt og Vestsjælland skydnings

vedtægter.§ 4


Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen til førstkommende generalforsamling.§ 5


Til at lede og varetage foreningens interesser vælger generalforsamlingen 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og formanden og kassere afgår på skift.§ 6


Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.§ 7


Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del sf foreningens formue eller udbytte af nogen§ 8


Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt/ved opslag med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret.


På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal ( over halvdelen ), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.§ 9


På den ordinære generalforsamling behandles følgende:


Valg af dirigent.

Aflæggelse af beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

behandling af forslag (eventuelt).

Valg af:

a. Formand/kasserer.

b. Bestyrelsesmedlemmer.

c. Suppleanter.

d. Revisorer.§ 10


Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.§ 11


Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.§ 12


Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.§ 13


Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.§ 14


Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste møde.§ 15


Foreningens pengebeholdning skal anbringes på giro eller i bank og sparekasse, dog har kasseren ret til at have et rimeligt beløb i kassen til den daglige drift af foreningen. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december, og revisorerne har ret til at efterse regnskaberne, når de ønsker det, men pligt 1 gang årligt.§ 16


Bestyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelse af foreningens ejendom, herunder rifler, kikkerter mm. Bestyrelsen skal sørge for tydelig og forsvarlig afmærkning af skydeområdet. Al skydning og private ammunitionstyper skal godkendes af bestyrelsen og være egnet til brug på kortdistance. Foreningens rifler må kun anvendes til skydebane brug, og i øvrigt må kun reglementerede og godkendte skydevåben benyttes på banen.§ 17


Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. ( Se indkaldelse §10 ).


Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Midt og Vestsjælland skydning, skal den til denne aflevere samtlige herfra medtagne ejendele, samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.


Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Lejre kommune.§ 18


Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.§ 19


Denne lov, i tilslutning til lov for Roskilde Amts Skytteforening er vedtaget på ordinær generalforsamling den 23 marts 1994 med ændring af §16 på ordinær generalforsamling den 21 marts 2001 og ændring af Roskilde Amts Skytteforening til DDS Roskilde på ordinær generalforsamling den 28 marts 2007 og ændring af DDS Roskilde til DGI Midt og Vestsjælland    og Hvalsø kommune til Lejre kommune på ordinær generalforsamling den 12 marts 2014 og er  gældende indtil ny lov er vedtaget på en generalforsamling.


Signeret:

Peter W Rasmussen

Lisbeth Groot

Eskil Gotfredsen

Gitte Kjep Andersen

Helle R Jacobsen

Bent Jacobsen

Michael Groot